Считалки на башкирском языке для детей

Жороо, тоолуур. Скорогорки, считалки

Жороо үгэеэ
Жороолуулая.
Уран үгэеэ
Урилдуулая.
Хурдан гэгшын
Хурса хэлэтэй болое.

Шэнхинэбэ, хонхинобо, жэнгинэбэ, жэргэмэл жэрьебэ
Хахираба, харьяба, шарьяба хадын хара хайр шулуун
Тоншобо тоншобо, тархяа үбдэбэ тэнэг тоншуул.

Донгодоо, донгодоо, онгодоо ороо.

Дарьби жарьби жальжагы гутал.
Һарьмай гутал һаршагануур

Жэрхэ жэрхээ,
юунһээ жэрхээб,
жэжэ юумэнһээ,
юрын юрьеэнһээ

Алгана һалганана,
Ялаагана ялаганана.

Зоодой, зоодой,
Зохид загаһан.

Жороо үгэеэ жороолуулжа,
Ульгам үгэеэ урилдуулжа,
Хурдан гэгшын хурса үгэтэй
Болохомнай, болохомнай

Хон – хонхохон
Хоер лонхохон.
Дон – донхохон
Долоон домбохон.

Таа, бү таа,
Тарган таршаа.
Заа, бү заа,
Заан газаа.

Олзо олоод эрэ тахяа –
Олон тахяагаа ооголоо.
Олоһон олзонь –
Ори ганса орооһон.

Эрбээхэй эрьелдээд,
Эгсэ дээшээ ниидэшоо.
Эржүүхэй эрьелдээд,
Эгсэ доошоо унашоо.
Хорло хорхойтоо,
Хэшэгтэ эшхэрээ,
Эрхэтэ эрхэлээ.
Хорло хотолзоо,
Хонгор хонгиргоо,
Холхой хорхойтоо.

— Маа, маа,маа, — гээд,
Маарана хурьган.
— Маа, маа, маа, – гээд,
Маамаагаа эринэ.
Малаан маадай
Маа, маа, маа-
Маараһаар мал
Болохол, болохол!

Эрхэлээ, эрхэлээ
Эшэгэн тэхэ.
Эшэгэй, эшэгэй,
Эшэгэй наадан.
Эбэр ургаа
Эшэгэн тэхэ.
Эшэгэй, эшэгэй,
Эшэгэй наадан.

Шон шогтоо,
Шоошмой уһандаа.
Шог шогтоо,
Шоро мяхандаа.

Толгой уруугаа
Тон гүүлэхэ,
Яһа уруугаа
Ян гүүлэхэ.

Тээ тэндэ
Арбан табан
Табан тарбаган.
Яагаа олон
Арбан табан
Тарган тарбаган бэ.

Дабаан дээрэ даха үгы,
Даха дээрээ хуяг үгы.
Талын табан
Тарган тарбаган.

Дэгэл дэрыгээ,
Гутал шоройгоо,
Сабхи сахиигаа.

Шарана, игаана
Шанга наран
Шанха дээрэм.

Эндэ тэндэ түс мүргэлдэбэл,
Эрье дээрэ мүргэлдэхэ гү?
Элһэн дээрэ мүргэлдэхэ гү?

Шаазгай шангаар
Шаханаба.

Эрбээхэй эрбэлзээ
Элһэн дээрэ хэбтээ.
Эрхэтэ эрхэлээ,
Эжыдээ эльбүүлээ.

Эреэн һайхан эрбээхэй
Энээгүүр тэрээгүүр
Эрбэлзээ,
Дэрбэлзээ.

Торхонь тос гээд,
Тоһониинь ялас гээ.
Тоһониинь ялас гээд,
Түйсэ руу бүмбэс гээ.

Саашаа – наашаа,
Дүүжэн – даажан.
Хойшоо – урагшаа,
Дүүжэн – даажан.
Дээшээ – доошоо,
Дүүжэн – даажан.
Иишээ – тиишээ,
Дүүжэн – даажан.
Зүүлжээ – баруулжаа,
Дүүжэн – даажан.
Һуугаа – бодоо,
Дүүжэн – даажан.

Тэмээн, тэмээн
Тэбэрюухэй.
Тэмээнэй хүбүүн
Табарюухай.

Иимэ һайхан
Хүхэгэр хүхэ,
Мухагар мундуу
Хүхигэр хүхэ тэхэ.

Арбаад гаран
Арбагар хасуури
Арадаа үргэлжэ,
Асарааб шамдаа.

Номоо татаад,
Ногоо будаад,
Долоон үнгын
Торго үгыт!

Бообо гэдэг эдеэ
Вова амтархан эдеэ.
Таабари таалсажа,
Табаралдая.

Хүхэгэр хүхэ,
Мухагар мундуу
Хүхэгэр хүхэ тэхэ.
Хүхэ буха,
Хүхэ буха
Хүйтэндэ хүлдөө.

Тээ тэндэ
Тарган табан
Тарбаган.

Оройн бороондо нороһон
Орео боро морин.

Жолоо дарахада,
жороо халтар.

Хэн хүүхэн бэ?
Хэрмэн, Булган,
Ногоолой, Нашан,
Хүхылэй, Гүхылэй.

Бишыхан дүүмни,
Дүүжэн – даажан.
Сэнгээ, хүхеэ,
Дүүжэн – даажан.

Талын тарбаган
Тарган тарбаган.
Тарбаган табараа
Табанһаа таһараа.

Галуун, галуун –
Гаа, гаа, гаа,
Галуун шангаар
Ганганаа.

Туу, бү туу,
Тулам дутуу.
Шуу, бү шуу,
Шуран бушуу.

Мүнгэн шанагын дуун,
Мүхэреэхэн аягын дуун.

Таб – таахан
Туяамнай заахан.

Би бэеэ бэелнэб,
Бидэнэр бэеэ бэеэлнэбди.

Зүүн уулын айл олон гү?
Баруун уулын айл олон гү?

Тэрэ хойно,
Гэрэй хойно,
Хори гаран
Хара галуун.

Арын тэрэ нуур,
Аргагүй томо нуур,
Хадын тэрэ нуур,
Аргагүй сэбэр нуур.

Холуур ниидээ хори гаран
Хун сагаан галуунууд.
Хойгуур гарахань гү?
Урдуур гарахань гү?

Абын толгой дээрэ
Ахын хара малгай.
Эжын хүл дээрэ
Эгэшын хара даха.

Хурдан хула морин
Хойгуур, урдуур жороолоо.
Нэгэ хүхэ мухар буха буруу,
Хоер хүхэ мухар буха буруу.

Арзагар халаахай,
Арбагар абаахай.

Нэгэ хүхэ мухар буха,
Хоер хүхэ мухар буха.
Хүхэ мухар тэхэ
Эндэ тэндэ тэс мүргэлдэбэ.

Арбан табан
Табан тарбаганай
Арбан гурбанайнь
Арһые абаарай.

Шара шубуу барибаб,
Шаран, шаран эдибэб.
Шард – шард гэтэрнь
Шарабаб, шанабаб.

Боро шубуу барибаб,
Борлуулан эдибэб.

Тээ хойно
Хори холо
Гаран шахуу
Талын тарган
табан тарган
Тарбаган байрлаа.

Таа, бү таа,
Тарган таршаа.
Заа, бү заа,
Заан газаа.

Эрбээхэй эрьелдээд,
Эгсэ дээшээ ниидээшоо.
Эржүүхэй эрьелдээд,
Эгсэ доошоо унашоо.
Борьбоёо борьбиишоһон
Борбилоо борьбодоод,
Борьбоһоонь барингүй
Борьбиишоһоор борьбиигооб.
Аржа – Буржа хаанай
Арза – бурза адуун соо
Аргамжа ураг арбагануулһан
Аргаша ургаша адуушан.

Дүүжэн, даажан
Дээшээ, доошоо.
Дүүжэн, даажан
Саашаа, наашаа.

Пэндүү пүмпүү
Түмпүү Тунтуу
Огсогор догсогор
Арбагар дарбагар

Ганир янир
Хандир яндир
Хаб нохой
Хаб хархан
хаб-хаб гээб
Хормой хазаад
таһа татаад
Талиин талиигаа

Хэн унгааб?
Хэрмэн жэрмэн
Доргон ёргон
Толи байса тос.

Барбаадай
Батан туудай
Тоохон тобшо
Толи байса
Бишихан шэгүүдэй
Жэргээ жэргээ
Жэргэмэл шубуухай

һабинаа һабинаа
һабинуур бороон

Бааг бааг
Баха гээ.
Гоог гоог
Галуун гээ
Гүүг гүүг
Гүхы гээ,
Гүхы бэшэ
Хүхы гээ.

Источник

Считалки

Удмуртская семья. Вятская губ., Сарапульский уезд, с. Бураново, нач. ХХ в.

Считалки/ лыдъяськон – от лыдъяны/лыдъяськыны «считать» – постоянно присутствующий в детской игре жанр. Именно наличие счёта является особенностью жанра и формирует его поэтику. Чаще всего применяются количественные и порядковые числительные. Употребление чисел лишь первого десятка объясняется, по-видимому, тем, что эти цифры наиболее доступны восприятию ребенка.

Некоторые считалки построены по принципу искаженного счета. В некоторых искажен сам текст, в котором используется двуязычная лексика. По-видимому, из-за незнания других языков при употреблении фольклорного текста не все слова бывают понятными, и потому форма их наиболее приближается к родной речи, вводится смешанная лексика. Непонятные, но звучные слова и словосочетания привлекают детей, и они увлеченно скандируют их. Иногда на искажение идут сознательно, находя удовольствие в самом словотворчестве. Отсюда и появление заумных считалок.

Главная особенность считалок – строгое соблюдение ритма. В удмуртских считалках ритмоорганизующим элементом является чередование ударных слогов. С помощью аллитераций и ассонансов достигается их интонационная особенность. Они обогащаются новым содержанием благодаря профессиональному творчеству. Их образы, ритмику и динамику активно используют в своем творчестве поэты, пишущие для детей.

. Бакча бертӥ улмо (яблок, лимон) питра,
Кин ке кутӥз – со потоз.

2. Буби-кони, нити-воли,
Зата-бита, померита,
Рузь-вазь, князь!

3. Вить, куать, дас куать,
Тон но, мон но одӥг кадь.

4. Вить, дыр, куать, дыр,
Вить туш, куать туш,
Куать мыйык.

5. Вить туш, куать туш,
Сизьым тушо песятай.

6. Гурезь ултӥ улмо (моко*) питра,
Кин ке кутэ – со потэ.

7. Гондыр, гондыр городын,
Чабей мешок гур вылын.

9. Жингыр-бенгыр барабан,
Мон со котыртӥ бергай.

10. Ик-кук, курег кук,
Крашен сапег, луд кеч кук.
Ыжпи, така, кунян лы,
Чипы-курег – душеслы!

11. Икча-кукча, чаба-бильма,
Дюнгы-менгы, лач-пач.
Укно ултӥ питран питра,
Кин сое кутӥз, со потоз.

12. Инӟы-бинӟы, потык-сарык,
Куса-рыса, пыж-пиж,
Пымес-вылес.

13. Кыз йылын коӵо пуке,
Кыӵыр-кыӵыр кыӵыртэ,
Тонэ чимыны косэ.

15. Куар вылын нумыр кылле,
Сое поттыны кулэ.

16. – Музъем вылтӥ песятай кошке,
Музъем шорияк пилиськем.
Со музъемез кышъяны
Кӧня кортӵог быдтозы?
– Дас (1,2,3 …).

17. Мон но, тон но, Паримон,
Онтонлы луоз коньдон.

18. Микта-кукта, чаба-бильма,
Чи-бу, ладь-бадь,
Коръя-воръя, вий-пой,
Поди, Яшка, вон!

19. Нюк улэ питран питра,
Кин кутӥз, со ик чима.

20. Нюлэскы мынэм бере,
Колёсае ёнаськиз.
Солы кӧня кортӵог кулэ луоз,
Лыдӟыса уть али.

21. Одӥг, кык, куинь,
Ньыль, вить,
Гондыр шуба улысь
Тон потӥд.

22. – Одӥг пересь нюлэскы ветлӥз,
Кӧня кионэз со адӟиз?
Кӧня?
– Кык (1, 2).

23. Озьы гозы, кут гозы,
Бакчаын тэтча ӟозы.

24. Одӥг, кык, куинь,
Чурня!

25. Ог обинь, кык обинь,
Пыр луоз куать обинь.

26. Одӥг, кык, куинь, ньыль,
Вить, куать, сизьым,
Тямыс, укмыс, дас,
Чорыг уя тусьты пыдсын,
Кин ке кутӥз, со потоз.

27. – Пунылэн карез тӥяськем,
Кӧня кортӵог кулэ луоз солы?
– Ньыль (1, 2, 3, 4).

28. Типи-типи-надцать,
Типи-восемнадцать,
Лыдӟод ке но, уд ке но,
Пиез потоз дас куать.

29. Тусьты, пуньы, вӧй горшок
Сю артэк медаз шедьты.

30. Укно ултӥ гондыр ветлэ,
Кин ке кутӥз, со потоз.

31. Урам кузя яблок питра,
Кин ке кутэ, со потэ.

32. Убыр-кабыр, капка йыл,
Капка йылын куака йыр.

33. Чима, чима, чимали,
Чимыдэ тон кынь али,
Пегӟемъёсты утча ни.

34. Чима, чима, чимали,
Чумой дорын чумоли,
Чумоли йылын куака.
Одӥг, кык, куинь,
Чиманлэн пумыз вуиз.

Анка-банка, ты чиганка,
Сейы-бейы, поп!

Аз, буки, веди, баклашка,
Скал, табакерка, ыж.
Венец, парсь, чиндыс,
Исили, писили, федала,
Пургала, Федя,
Пурга, Парас, Пекла.

Акыты-бакыты, тукыты-мы,
Абыль-бабыль, тумыны,
Ики-брики, грамматики,
Энак-ленак, пан!

Анна-кутана, тимат,
Сьӧка-льӧка, зимльзян,
Кушкес-голесь, кисьмелень,
День-бень, борос!

Арода-варода, камтари,
Етки-ватки,
Воркемей Петыр,
Вольпис, пот!

Алаката-балаката,
Туктым-тактым,
Шариатан-бариатан,
На четыре барабан.

Аты-баты, чукты-мы,
Абуль-фабуль, дэ-ме-нэ,
Эксп-пекс, пулем пукс.
Наур!

Икилики-микилики, этилики,
Голубилики, токмашки, отешки,
Меток, сокорок,
И выйдет Иван-королёк.

Икча-кукча, чалма-вулма,
Лынгыр-лангыр, лач-пач,
Красный суды, вомы, пот!

Икча-кукча, бильма-люмга,
Чиль-був, лач-пач,
Йотри-вотри, вот, поди!

Икча-кукча, чаба-бульма,
Чикыль-чокыль, гӧршок.

Икча-кукча, чаба-бильма,
Чибу-лулач, черёка-берёка,
Зуйчик-зайчик, кокыр-мокыр.

Ини-бини, рики-факи,
Торба-орба, шурдырмаки,
Дэун-дэун, кусмыдэун,
Бац!
Чум, чум, чума, чум,
Чум сэреге, ам бым-бум,
Амбумбери арондаш,
На базаре чёрный час.

Эни-бени, рики-факи,
Урба-турба, сентебряки,
Дӧу, дӧу, красно дӧу,
Эни, бени, бац!

Это, пето, сюбо,
Кора, изы, шыртки-партки,
Чингыль-мингыль,
Яшка-юбо, берты.

За огородами катится яблоко,
Кто поймает – тот и галит.

Пять, шесть, шестнадцать,
Ты да я – пара.

То ли пять, то ли шесть,
Пять бород, шесть бород,
Шесть усов.

Пять бород, шесть бород,
Седьмой – дед с бородой.

Под горой катится яблоко (моко*-страшила),
Кто поймает – тот и галит.

Медведь, медведь в городе,
Мешок с пшеницей на печке.

Диго-диго, диго-диг,
Считая по паре, будет двенадцать.

Жингыр-бенгыр барабан,
Я вокруг него кружился.

Ик-кук (игра слов), куриные лапки,
Кряшенские сапоги, заячьи лапки.
Ягненок, барашек, кость теленка,
Цыплята-куры – ястребу!

Икча-кукча, чаба-бильма,
Дюнгы-менгы, лач-пач.
Под окошком катится колесо,
Кто его поймает, тот и галит.

Сорока сидит на ёлке,
Кычыр-кычыр стрекочет (игра слов),
Тебя просит галить.

Дважды восемь – шестнадцать.
Мы с тобою – пара.

На листке лежит червяк,
Его надо выкинуть.

– Шел дед по земле,
А земля раскололась.
Чтобы землю заштопать,
Сколько нужно гвоздей?
– Десять (1, 2, 3 …).

Я, и ты, и Паримон,
А деньги возьмет Антон.

Под гору катится колесо,
Кто поймал, тот и водит.

Заехал в лес,
Развалилось колесо.
Постарайся сосчитать,
Сколько гвоздей нужно для его починки?

Раз, два, три,
Четыре, пять,
Из-под медвежьей шкуры
Вышел ты.

– Один старик в лес сходил,
Сколько волков он увидел?
Сколько?
– Два (1, 2).

Так веревка, лапотные оборы,
В огороде скачет стрекоза.

Один овин, два овина,
Все равно будет шесть овинов.

Раз, два, три, четыре,
Пять, шесть, семь,
Восемь, девять, десять,
Рыба плавает по дну (тарелки),
Кто поймает, тот и выйдет.

– У собаки сломался домик,
Сколько гвоздей потребуется ей?
– Четыре (1, 2, 3, 4).

Типи-типи-надцать,
Типи-восемнадцать,
Считай не считай,
Деток будет шестнадцать.

Тарелки-ложки, горшок для масла,
Пусть найдут лишь через сто лет.

За окном ходит медведь,
Кто его поймает, тот выйдет.

По улице катится яблоко,
Кто поймает – тот и выйдет.

Убыр-кабыр (игра слов), верх ворот,
На воротах воронья голова.

Чима, чима, чимали (игра слов),
Глазки ты закрой-ка,
Спрятавшихся поищи.

Чима, чима, чимали,
У Чумоя копна.
На копне ворона.
Раз, два, три,
Считалке конец.

Источник

Считалки на башкирском языке для детей

Детские игры Башкирские народные игры. Юрта (Тирмэ). Медный пень (Бакыр букэн). Палка-кидалка (Сойош таяк). Липкие пеньки (Йэбешкэк букэндэр). Стрелок (Уксы).

В игре участвуют четыре подгруппы детей, каждая из которых образует круг по углам площадки. В центре каждого круга стоит стул, на котором повешен платок с национальным узором. Взявшись за руки, все идут четырьмя кругами переменным шагом и поют:

Мы, веселые ребята,
Соберемся все в кружок
Поиграем, и попляшем,
И помчимся на лужок
На мелодию без слов ребята переменным шагом перемещаются в общий круг. По окончании музыки они быстро бегут к своим стульям, берут платок и натягивают его над головой в виде шатра (крыши), получается юрта.

Правила игры. С окончанием музыки надо быстро подбежать к своему стулу и образовать юрту. Выигрывает группа детей, первой построившая юрту.

Медный пень (Бакыр букэн)

Играющие парами располагаются по кругу. Дети, изображающие медные пни, сидят на стульях. Дети-хозяева становятся за стульями.

На башкирскую народную мелодию водящий-покупатель двигается по кругу переменным шагом, смотрит внимательно на детей, сидящих на стульях, как бы выбирая себе пень. С окончанием музыки останавливается около пары и спрашивает у хозяина:

Правила игры. Бежать только по сигналу. Победитель становится хозяином.

Палка-кидалка (Сойош таяк)

Чертится круг диаметром 1,5 м. В круг кладут палку-кидалку длиной 50 см. Считалкой выбирают пастуха. Один игрок кидает палку вдаль. Пастух выбегает за брошенной палкой. В это время игроки прячутся. Пастух возвращается с палкой, кладет ее на место и ищет детей. Заметив спрятавшегося, он называет его по имени. Пастух и названный по имени ребенок бегут к палке. Если игрок прибежал раньше пастуха, то он берет палку и опять кидает ее, а сам снова прячется. Если же игрок прибежал позже, то становится пленником. Его может выручить только игрок, который назовет его имя и успеет взять палку раньше пастуха. Когда все будут найдены, пастухом становится тот, кто первым был обнаружен.

Правила игры. Начинать искать игроков можно только тогда, когда палочка найдена и положена в круг. Названный по имени игрок должен сразу выйти из укрытия. Пленника спасает игрок, добежавший до палки раньше пастуха.

Липкие пеньки (Йэбешкэк букэндэр)

Три-четыре игрока садятся на корточки как можно дальше друг от друга. Они изображают липкие пеньки. Остальные играющие бегают по площадке, стараясь не подходить близко к пенькам. Пенечки должны постараться коснуться пробегающих мимо детей. Осаленные становятся пеньками.

Правила игры. Пеньки не должны вставать с мест.

Правила игры. В начале игры стрелком становится тот, кто после внезапной команды «Сесть!» присел последним. Момент броска мяча определяется самим стрелком. Мяч

Букэн кайыш (Поймай воробья поясом)

Дети парами стоят по кругу: впереди девочка сзади мальчик. Водящий, в руке у которого пояс (веревка), ходит за кругом и произносит текст:

«Лето прошло, осень пришла,
Утки улетели, гуси улетели.
Соловьи пропели.
Ворона стой! Воробей лети!»
Ребенок, которого выбрали «воробьем» убегает от водящего по кругу, а тот старается догнать и осалить поясом. Если водящий осалит, то занимает место играющего, а осаленный становится водящим.
Правила: не касаться убегающего рукой, а только поясом. Убегать после слова «лети».

Эна менян еп (Иголка и нитка)
Дети делятся на две команды, выстраиваются в колонны друг за другом на одной стороне площадки. Перед каждой командой на расстоянии 5 метров ставится ориентир (куб, башня, флажок). По сигналу первые игроки («иголки») обегают ориентиры, возвращаются к команде. К ним зацепляется следующий игрок («нитка»), они обегают ориентир вдвоем. Таким образом, все игроки команды («нитки»), по очереди зацепляясь, друг за дружкой, обегают ориентиры. Побеждает та команда («иголка с ниткой»), все игроки которой зацепились и обежали ориентиры первыми.

Правила: играющим во время бега не разрешается расцеплять руки. Если это случилось, то нарушившая правила команда начинает игру заново.

Правила: не двигаться во время слов кота; осаленные мыши должны прекратить игру, собраться у кота в домике.

Источник

Старинные считалки для детей

Считалки представлены простейшей стихотворной формой. Но при краткости и нехитром содержании их необходимо разучивать с детьми. Считалки с давних времён помогают гармоничному развитию самых маленьких, обогащают игровой опыт и расширяют кругозор старших ребят.

Старинные считалки — зачем их знать?

Детский фольклор — удивительная и интересная часть устного народного творчества. С незапамятных времён дети сочиняли стишки и песенки для развлечения и игр. Считалка — небольшой рифмованный текст, предназначенный для пересчёта и случайного избрания предмета или участника из нескольких.

Считалки дети обычно используют перед началом игры

До наших дней сохранились считалки разных исторических эпох: царского времени, революционной поры, советского периода. Кроме того, существуют фольклорные сборники народов зарубежных стран. Рекомендуется разучивать старинные английские, французские, немецкие и другие считалки на уроках иностранного языка.

На уроках иностранного языка дети знакомятся с культурой другой страны

Старинные считалки — оригинальные тексты, а также дополненные детской фантазией потешки и пестушки. Некогда крестьянские ребятишки и дети из дворянских семей придумывали стихотворения-считалки, чтобы распределить роли в сюжетной игре или выбрать ведущего. Дети копируют в игровой деятельности мир взрослых. И считалки изначально были текстами сакральными, с помощью которых определяли, кому выполнять важную и опасную работу. В архаичные времена взрослые «считались» перед охотой, строительством крыши, рытьём колодца.

Старинные считалки дети вспоминают на фольклорных праздниках и занятиях

Пришёл XX век, жизнь стремительно менялась — октябрята и пионеры добавили в считалки персонажей и реалии советского времени.

Помню, мама учила меня считалке про «Чайку», «Жигули», «Волгу». Этот стишок мама переняла от сверстников в пионерском лагере в 1960-х гг.

Для современных детей пионерские игры и считалки овеяны налётом старины

Подборка старинных считалок для детей

Использование на занятиях и в играх старинных считалок способствует решению различных задач формирования личности ребёнка. Тематические подборки считалок помогут выбрать фольклорный материал для разучивания дома и в детском саду, знакомства на уроках литературы и иностранного языка.

Наблюдение из жизни. Скажешь детям: «Сейчас мы выучим считалку», просишь повторять, а они быстро теряют интерес. Считалка запоминается легко и с удовольствием, когда она остаётся частью игры. Мотивируйте детей к знакомству со старинными считалками: «Я научу вас игре, в которую играли ваши бабушки и дедушки, а начинается она с выбора ведущего!».

Разучивание старинных считалок на уроке остаётся элементом игры

Народные считалки

Одна из русских народных считалок:

В старинных считалках часто встречаются архаизмы и устаревшие слова (например, «воевода»), их значение необходимо объяснять детям

Подробнее о русских народных считалках можно узнать в статье «Русские народные считалочки».

Другие известные народные считалочки:

Объяснить, что такое тоня, можно при помощи иллюстративного материала

Старинные карельские слова необходимо объяснить ребятам: «тоня» — сеть или подходящее место для рыбной ловли неводом, «стан» — элемент женского национального костюма.

В башкирской считалке следует растолковать незнакомое детям слово «лампасы»

Педагог прогнозирует трудности при восприятии древних считалок. Необходимо предварительно выявить те слова в тексте, значения которых требуют объяснения. Так, в башкирской считалке нужно пояснить ребятам: «салли» — сокращённая и просторечная форма от исламского «Салам» (если нужно, то и значение этого слова раскрывает), «лампасы» — элемент на мужских брюках.

Дочка выучила в средней группе считалку со словами «едут там трубачи и едят калачи» и спросила у меня, какие калачи едят в стишке — из песочницы, что ли? Воспитателю следовало показать детям картинку с калачом и пару слов сказать об этом хлебном изделии.

Во многих странах бывшего СССР (Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане и др.) функционируют детские сады и школы, где образовательный процесс частично осуществляется на русском языке. На праздниках толерантности и национальных культур дети показывают знания народного творчества — родного и русского.

В детских учреждениях стран бывшего СССР ребята знакомятся с национальными считалками, потешками, сказками

В конце учебного года (24 мая) отмечается День славянской письменности и культуры. В школах и детских садах устраиваются праздники. При подготовке к мероприятию с ребятами разучивают старинные восточнославянские считалки, песни, частушки, играют в народные забавы — русские, украинские, белорусские.

На празднике славянской культуры звучат русские, украинские и белорусские народные произведения

Достойны уважения учителя и воспитатели, маленькие подопечные которых растут открытыми к позитивному восприятию национальных культур. В садике моей дочери воспитатель даёт возможность каждому ребёнку рассказать о традициях в семье. Вместе они слушают и учат прибаутки, песенки, считалки русские народные, украинские, армянские и даже вьетнамские — у нас многонациональная группа!

Дореволюционные считалки

Со времён Российской Империи до наших дней сохранились такие считалки:

Заучивая с детьми считалки, параллельно давайте рассмотреть иллюстрации к ним

Советские считалки

Из советских считалок многие пользуются популярностью и по сей день:

Дети лучше запомнят считалку «Цикал, цикал…», если дать им задание сделать рисунок мотоцикла и раскрасить его в выбранный цвет (из текста)

Интересный факт. В древности считалки были сродни заклинаниям. Люди использовали слова, которые не смогли бы понять злые силы или животные. Постепенно считалки превратились в детский жанр, а странные слова в них сохраняются: «эники-беники», «клёц», «чирики-мигирики», «шаранды-баранды», «сим-сим-сим» и другие.

Пример пионерского словотворчества — считалка из секретных слов:

В считалках часто встречаются странные буквосочетания — отголоски веры людей в сакральные значения слов

Старинные зарубежные считалки

Покажите детям для лучшего понимания английской считалки «Eeny, meeny, miney, moe» юмористическую картинку-иллюстрацию

Источник

Читайте также:  Рагнеда интересные факты на белорусском языке
Простыми словами о самом интересном
Добавить комментарий